2017. április 13., csütörtök

Lamentáció 2017

Az idén is nagyszerda este az Officium tenebrarum  és  Jeremiás Siralmainak éneklésével léptünk be a Szent Háromnap kapujába. Íme néhány felvétel a zsolozsmáról. Áldott ünnepeket mindenkinek!


Galánta, 2017. április 12.

Galánta, 2017 április 12. 21:00

2017. március 18., szombat

Visszatekintés egy gyászhír kapcsán

Egy nyughatatlan tanítvány, egy kedves nagyika és Gyula atya
Ma délelőtt értesültünk, hogy a mennyei Atya péntek este 2017. március 17.-én magához szólította volt plébánosunk, Ft. Obonya Gyula szalézi atya  lelkét. Káptalanunkhoz tartozó családok egy-egy tagja  kötődik az elhunyt lelkiatyához, hiszen akkor voltunk tizenéves fiatalok, amikor ő szülőfalunkban működött. Gyula atyától nagyon sok jót kaptunk és tanultunk. 
Istennek odaadott szolgálatban
1. Megtanulhattuk tőle, hogy Istennek a legszebbet, legjobbat kell adni. Mindig gondosan, áhítattal, énekelve celebrált. Megadta a szent áldozatnak járó tiszteletet szépséget. Ünnepélyes és szép szentmiséket éltünk át, csodálatos húsvéti szent háromnapot, processziókat.  Támogatott bennünket a ministráns szolgálatban,  a ministránsok papi szolgálatának egyik legfontosabb területét képezték. nevelt minket a szentmise utáni hálaadásra, a csendes és személyes imádsággal eltöltött szentségimádásra.
Don Bosco lelkületével
2. Kedvességével és don boscós stílusával sok-sok alkalmat teremtett, hogy beszélgethessünk és imádkozhassunk. Vasárnap délutáni foci, amikor a harangszóra a pályán mondtuk el az Úrangyalát,  röplabdapálya a plébániaudvaron, sok-sok játék,  finomságok, Sok-sok feladattal megbízott bennünket, hogy érezzük át a felelősséget is, a munka  de a belénk vettet bizalom örömét. Felejthetetlenek a nyári táborozások is, közös zarándoklatok. Itt megtanultuk a zsolozsma imádkozását is. Elhívta mácsédra többször is az esztergomi ferences atyákat, akiknek a jelenléte szintén jó hatással volt ránk fiatalokra.
Igényességel a hitben
3. Sokszor imádkoztunk vele rózsafüzért séta közben, vagy a Máriabarlangnál, ezek az imák, kiadós beszélgetésben végződtek. Ěrdekesek voltak a kicsoportban tartott katekézisek, mindig egy-egy feladattal végződtek. Sok jó és hasznos olvasmányt adott nekünk. Intellektuális igényességre nevelt bennünket. Ő maga is állandóan olvasott, gondolkodott, elmélkedett, írt.
Gyóntatás és lelkivezetés szolgálatával
4. Bíztunk benne, mint gyóntatónkban, lelkiatyánkban. Igényessége és fegyelme mellett is, nagyszerűen tudott bátorítani és közvetíteni az isteni irgalmat.
Gyengeségekkel és nehézségekkel küzködve
5. Így utólag tekintve a plébánosi tapasztalatlanságából, vagy saját nehéz természetéből, vagy egy-egy sajátos gondolkodásából  adódó feszültségek is, amelyeket egy-egy döntése okozott hasznos tapasztalatul szolgálnak bizonyos hibák kiküszöbölésére. Még a legjobbaknak is vannak árnyoldalaik. Oly nehéz ezt elfogadni és saját magunk életében is megélni. Mégis egy kihívás, hogy  alakuljunk és növekedjünk és érlelődjünk. Nyilván némely dolgot talán éppen ezért mi később más módon, más stílusban akartunk tenni. A növendékek, egy kicsit, vagy talán nagyon is önálló útra térnek. S számára nem lehetett könnyű elfogadni ezt, mégis megküzdött az elfogadás nehéz csatájával.

6. Gyula atya tudott megszólítani, munkatárssá tenni. Különösen meg tudta látni egyes jámbor hívek lelkében az őszinteséget, a mély hitet. Nagyon nagyra becsülte nagymamámat. Meglátta benne az Istennek odaajándékozott szívet, életet. Értékelni tudta azt a nagy áldozatkészséget és szeretet, amelyben benne van. 
Zoboralja dillemáit és sorsát tükrözve
7. Gyula atya sorsa, élete, identitása nagyon sokat elárul a Zoboralja népének sorsáról, sorsa alakulásáról.  Tükrözi annak  nehézségeitt, dillemáit, gyengeségét és kudarcait,  de ragyogja értékeit  is. 
Visszatérés idősödve és betegen de lelkesen
8. Gyula atya élete utolsó szakaszában ismét közelségünkbe került. Immár felnőtt egykori fiataljai közelébe. Láthatta, hányadán állunk a hittel, élettel, hivatással.  Két évet Nemeskajalon volt kisegítő lelkész. Ez időben naponta volt szentmise  a nemeskajali templomban. Minden szentmise előtt a hívek rendelkezésére állt a gyóntatószékben. Teljes odaadással a lehető legszebben óhajtotta ünnepelni a szentmiseáldozatot. Minden lehetőséget igyekezett kihasználni, hogy a hívek lelki életét elmélyítse. Bevezette az elsőcsütörtöknapi szentégimádást és megalapította a Szentségimádó társulatot. Jó és gondos intézőként igyekezett a plébániaudvar rendbetételére és gondozására a hívek segítségével. Igényes volt, ami a szentségek kiszolgáltatását illeti. Elszomorította, hogyha valaki hit nélkül, formálisan, felkészülés igénye nélkül akart szentségekhez járulni. Igyekezett a falu szociálisan elmaradt  lakosaihoz is utat találni, őket a  munka és rend szeretetére s a hit nevelő erejére rávezetni.
Élénken követte a világegyház és a helyi egyház eseményeit,  szívében hordozva az Egyház gondjait, nehézségeit. Örült, ha meglátogatták, örült ha igényt tartottak lelki szolgálatára. Olvasott, elmélkedett írt, gondosan készülve a katekézisekre, prédikációkra. Az Isten szava, a zsolozsma és a rózsafüzér szeretete átjárta mindennapjait. Kedves gondolatait, énekeit megosztotta másokkal.Jelenléte és szolgálata áldás volt kicsi egyházközségünk részére.
Köszönjük Istennek életét és szolgálatát. Nyugodjék békében.

Ezt az őszi díszbe öltözött fát ő fényképeztette le, lelke érzékeny volt a szépségre2017. január 3., kedd

Új esztendőben, új szívekkel

"In cordis jubilo - Christum natum adoremus cum novo cantico!"
Galánta, 2017.január 1. 07:37

2016. december 5., hétfő

Könyvszemle: Breviarium Strigoniense - adventi kötetKéptalálat a következőre: „Breviarium Strigoniense proprium de tempore adventus” 
Breviarium Strigoniense. Proprium de tempore Adventus (editio ad experimentum), (Monumenta Ritualia Hungarica, Series Practica IV/A),  Argumentum,  ELTE- BTK, Latin Tanszék, Budapest 2016, 154 oldal, ISBN 978-963-446-758-8

Az idei adventben kézbe vehettük a Monumenta Ritualia Hungarica / Series Practica sorozat következő kötetét, amely Nényei Sára, Csonka Szabina Babett és Földváry Miklós István és további közreműködők (Szolíva Gábriel OFM, Szőnyi Éva Júlia és Varga Benjámin) munkájának gyümölcse. Az Esztergomi Zsoltárkönyv (Psalterium Strigoniense) három kötete után immár az esztergomi zsolozsma  adventi propriuma, saját anyaga is rendelkezésre áll. Ezt a saját anyagot eddig az Adventi diurnále (Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Szent Ágoston Liturgikus megújulási Mozgalom,Budapest  1991)  segítségével lehetett megismerni magyar nyelvű adaptációjában. Ez az adaptáció elég hűségesen adta tovább az adventi szövegeket és  főként az antifónák dallamait. Most az eredeti  latin szöveggel  találkozhat  a modern érdeklődő és imádkozó ember de nemcsak a diurnále, hanem a nocturnále anyagával is.  Végre teljességében és hozzáférhetően követhető a római-esztergomi zsolozsma adventi szakasza. Természetesen a kötet használata gyakorlottságot feltételez a zsolozsmát illetően. A hiányzó gyakorlottság azonban utánajárással és tanulással, főként állandó  imádsággal megszerezhető.

A kötet jelentősége a magyarországi és egyetemes liturgiatörténet megismerése szempontjából vitathatatlan. A római zsolozsma fejlődése csúcsszakaszából egy egyetemes és egyszerrre regionális rítus zsolozsmateljessége tárul fokozatosan elénk saját  dallamvilágával. A ma érvényben lévő zsolozsmáskönyvek (Liturgia Horarum I-IV, Breviarium Romanum 1962, a különböző monasztikus  hagyományok zsolozsmáskönyvei) szűkebb-tágabb térségben használatosak és megismerhetők, nemcsak könyvekből, hanem az interneten élőben követhető zsolozsmaimaórák és applikációk segítségével is.   Az esztergomi zsolozsma adventi kötetéből papíron megismerhető a rítus imaanyaga és imanyelve, s akár életre is kelthető az egyéni és közösségi imádságban is.

 Szövegében, anyagában, dallamaiban teljesen méltón és alkalmasan jeleníti meg ez a kiadvány a római rítus hagyományos adventi  zsolozsmáját,  annak eredetibb és teljesebb változatát képviseli történelmi meghatározottságában és alakjában. Ezért nem kérhetjük rajta számon az újabb breviáriumreformok rövidítéseit, változtatásait,  újonnan bevezetett elemeit és anyagát. Az esztergomi zsolozsma nagy kincse az eredeti zsoltárrend és a gregorián hazai változata. Tény, hogy jelentős időt és energiát kell fordítani a zsolozsma ezen formájának elsajátítására és  rendszeres imádkozására. Az idő rendszeres odaajándékozása nélkül nem praktizálható. Ezért valószínűleg nem lesz túl sok gyakorlója, rajongója inkább lehet, azok köréből is, akik életkörülményeik és helyzetük miatt a zsolozsma egyéb formáit imádkozzák egyébként kötelesen, szívesen, örömmel, küzködve, harcolva, odaadással.  Józsa Attila

2016. november 25., péntek

Sajtószemle: Írások, vélemények a római rítusú mise rendkívüli formájáról Szlovákiában 1.Sajtószemle:  Írások, vélemények a római rítusú mise rendkívüli formájáról Szlovákiában 1.

   Egy szlovákiai hetilap 2016. júliusi száma jelentetett  meg  írást szlovák nyelven a régi rítusú mise  országunkban való helyzetéről. Az írás címe fordításban: Trident Szlovákiában.  A szerző a hetilap médiaiskolájának abszolvense. (Jakub Lipták: Trident na Slovensku, Týždeň, 28. 07.2016)

   A cikket higgadt, elfogultság nélküli, külső szemlélő által írt tényfeltáró jellegű írásnak gondolom. A cikkből nem sugárzik sem elfogultság, sem gyűlölet, sem egekig magasztaló hangnem. Az újságírót egyszerűen érdekli egy  nagyon szűk területre korlátozott jelenség, amelyet azonban  mégis észlel, hogy Szlovákiában is néhány templomban megjelent a római rítus rendkívüli formájának ünneplése.
   Hogy utánajárjon mi is az a „tridenti mise“ megkérdez egy főiskolai tanárt – egy jezsuita hátterű értelmiségi katolikus közösség feltételezhetően laikus tagját. Megszólít egy szlovák  teológiai tanárt, esperes-plébánost, papot, aki  a régi rítusú szentmisét celebrálja, s megkérdezi az ő tapasztalatait.  Nem marad el egy régi rítusú misét szívesen látogató fiatal jogász megkérdezése sem.  A végén egy keresztény filozófus véleményét kéri ki.  A misét celebráló pap tanúságot tesz arról, hogy számára mily kincset jelent a régi rítusú szentmise, s mit szeret benne, ugyanakkor az is kiderül, hogy  nincs benne elfogultság,  maga is celebrálja a megújított formát is. Elmondja,  hogy sok mélyen vallásos embert ismer, aki a megújított szertartású  misét látogatja, s akik  talán kicsit kizárva éreznék magukat a latin régi rítusú szentmisén.  A régi rítust látogató hívő  saját élettörténetébe avatja be az olvasót, hogyan ismerte meg a régi rítusú misét éppen a svédországi Lundban a luteránus kereszténység egyik fellegvárában.  A keresztény filozófus elismeri a szentmise mindkét formájának jogosultságát, az ő látásmódjában lényegében egyenrangra helyezi a kétféle szertartásrendet.  Úgy érzi, hogy néha mintha feltűnési vágy vezetné a régi rítus híveit. Azt is látja, hogy vannak, aki a római rítus egyik vagy másik formájához felülről lekezelő módon viszonyulnak, a Katolikus Egyház álláspontja viszont egyértelmű: két egyenrangú formáról van szó – szögezi le a keresztény filozófus.
   Ezt a cikket egy becsületes típusú újságírói magatartás jellemzi. Több objektív információt tartalmaz és az érintettek véleményét is  hitelesen mutatja be.  A terminológiai bizonytalanság egy kicsit tipikus jelenség ebben a témában, de a szerző  törekszik a helyes szóhazsnálatra.   A cikk szerzője nem foglal állást, inkább a kíváncsiság és a felfedezés vágya vezérli, érdeklődő nyitottság jellemzi.  A megszólítottak közül ketten egyértelműen a régi rítus kedvelői, a másik két szakember véleménye  az objektivitás szintjén mozog.  Alapjában véve hasznos írásról van szó. JA

2016. november 13., vasárnap

Útibeszámoló: Sasvári zarándoklat - az ősi rítus jegyében

Első ízben került sor  közös sasvári zarándoklatra az ősi római rítus jegyében. A zarándoklatot ThDr. Stohl Stanislav PhD esperes-plébános, a fundamenálteológia  egyetemi tanára szervezte és vezette az illetékes egyházmegye beleegyezésével. Mindez 2016. november 12.-én szombaton történt. A szentmisén 10 pap és  kb 200-300 hívő vett részt. A sasvári kegyhely éves tervezett búcsúi ilyenkorra már mind lezajlanak, így zavartalan nyugalomban lehetett megtartani a zarándoklatot.  Hűvös, esős időben tartottunk a Kis-Kárpátokon keresztül Nagyszombat irányából Sasvár felé. A zord időben a bazilika igazi menedéket nyújtott a zarándokoknak. A Fájdalmas rózsafüzért énekelt Lorettói litánia követte. A szentmise liturgiája évközi szombat lévén, és a búcsújáróhelyre tekintettel a  Hétfájdalmú Szűzanyáról szólt. Az 1770-ben felszentelt magasztos barokk kegyoltár, amelynél oly sok szentmisét celebráltak a múltban, de  az elmúlt  évtizedekben misék nélkül árván maradt,  ismét a szent áldozat bemutatásának helye volt. A missa sollemnis-t Dr. Stohl Stanislav  esperes-plébános mutatta be. Az énekes szolgálatot egy morvaországi kórus a Husovický okrášlovací spolek pevecký/ Hussovitzer gesang-und verschönerungsverein végezte -  gyönyörű gregorián és polifón misével kísérve a legszentebb áldozatot. (Ordinarium:  Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564 - 1621): Missa quinis vocibus super Dolorosi martir.   Proprium:Septem dolorum beatae Mariae Virginis (15.9.)A zarándoklat  keresztúti ájtatossággal fejeződött be, amelyre délután két órakor került sor a bazilikában. 
Köszönjük a zarándoklat engedélyezését és megszervezését. Az első alkalom megmutatta, hogy van igény erre, s hogy az rítus ősi formájához ragaszkodó híveknek is van és kell helyük legyen az egyház életében, s nemcsak az irgalmasság évében és jegyében, még akkor is, ha egy kicsi csoportról van szó. Attila plébános
Mater dolorosa, consolare nos peccatores in te sperantes!
 

2016. augusztus 11., csütörtök

Nyári híreink

R. Sarah bíboros úr könyvbemutatóján jártunk
Robert Sarah bíboros úr, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció prefektusa 2016 június 13-16. között Szlovákiában járt. Látogatásának apropója az „Isten  és a semmi“ című beszélgető-kötete szlovák nyelvű kiadásának megjelenése és bemutatója volt. Nagyszombat városában június 14-én este először tiszteletét tette a nagyszombati Könnyező Szűz kápolnájában, majd latin nyelvű szentmisét celebrált a Szent Miklós bazilika-dómban. A homiliát angol nyelven mondta. A szentmisét követően  a bíboros úr ismertette könyvének egyes fejezeteit. Majd a helyi plébánia épületében mintegy két óra hosszon keresztül dedikált a nagyszámú érdeklődőnek, közöttük közösségünk tagjainak is.  

Részvétel a Templárius Alapítvány nyári egyetemén

A gyomaendrődi székhelyű Templárius Alapítvány határon túli nyári egyetemet szervezett „Közös ügyünk az irgalmasság éve jegyében“ címmel  Kassán, 2016 július 20 és 24. között. 
Témák és előadók:
A nyári egyetem előadásai két témakör köré fonódtak: a katolikus liturgia  és a családvédelem témaköre közé. Mind a kettő két fontos közös ügye az európai kereszténységnek.  Az előadók névsora és témáik a következők voltak: Az első napon: Barsi Balázs OFM - A világ hét sebe(videofelvételről), Kovács Ervin Gellért OPraem - A liturgia a II. Vatikáni Zsinat tükrében. Földváry Miklós István - A liturgia fejlődése és nyelvezete, Peter Zubko: A zarándokélet szerveződése a középkori Kassán.  A második napon:  Maxim Baz atya, Róma: XVI. Benedek reformjának eredményei és kilátásai,  Aradi László atya- A liturgia mint a katolikus hit megvallásának tere és eszköze. Mathias von Gersdorff: Veszélyben a fiatalok! Mit tehet a katolikus laikusság, Gabriele Kuby-Gender-forradalom - lázadás a teremtés rendje ellen,  A harmadik napon: Józsa Attila-A római mise énekrendje, Déri Balázs- A liturgia(a római rítus) a vallások tükrében, Török József - Az ereklyetisztelet története.  A nyári egyetem helyszínéül a Domonkos Kulturális Központ épülete szolgált, ahol kiváló körülmények között került sor az előadásokra.   
A latin nyelvű zsolozsmák helyszíne a domonkosok temploma volt. A római rítus mindkét formájában voltak szentmisék, mégpedig a domonkos és norbertinus templomban.   
Főpapi szentmise az "ősi" rítusban
A nyári egyetem csúcspontja Athanasius Schneider astanai (Kazachsztán) segédpüspök úr látogatása volt, az általa celebrált vasárnapi ünnepi főpapi mise az ősi szertartás szerint. A szentmisét egy nagyváradi családosokból álló szkóla kísérte csodálatos énekével. A homiliában és a szentmisét követő katekézisben a püspök úr „az oltár kincséről“ beszélt a híveknek. 

A nyári egyetem alatt volt alkalmunk megismerkedni Kassa városának fő nevezetességeivel és az egyházmegyei karitász szociális otthonát is meglátogatták a résztvevők. Az étkezések, séták és a kevés szabadidő alatt pedig folytatódtak a témákról szóló beszélgetések.
Szervezési tapasztalatok
Természetesen le kell szűrni a nyári egyetem tanulságait is. Például jó lett volna, ha sokkal többen hallgatták volna meg az előadásokat. Oda kell figyelni tehát az értékes programok propagálására is. Tény, hogy a hagyományos körökben sok panasz van amiatt, hogy kevés a lehetőség a tanulásra és találkozásra, amikor pedig van, vagy nem adják tudtul eléggé, vagy más programokat részesítenek előnyben. 
A konferencián megmutatkozott  az is, hogy az esztergomi gregorián nagyon megsegítené a latin zsolozsma végzését és éneklését.  
Szintén tapasztaltuk, hogy  a hivatalos egyházi vezetés nagyon óvatos és félénk főleg a régi rítusú szentmisét illetően. Sok értetlenséggel és megalapozatlan félelemmel lehet találkozni.  Pedig már XVI. Benedek pápa megírta a püspökökhöz írt levelében, hogy miért nem szükséges ez ügyben aggódni. Persze meg lehet érteni a vezetői aggodalmakat is, hiszen annyi  önjelölt vallási csoport, szélsőségrehajló társaság  létezik  manapság, s a püspök atyáknak épp elég gondjuk-bajuk van az egyházmegyék kormányzásával. A régi liturgia kedvelőinek is meg kell őrizni egyfajta realitásérzéket és józanságot is, ugyanakkor számukra is elfogadást, nyitottságot és megbecsülést joggal kérhetünk Egyházunkban, ahogy ez több helyen szépen működik. 
Köszönet és hála:
Köszönet a szervezőknek a Templárius Alapítványnak, és  a konferencia helyi koordinátorának Ferenc Attilának a sok-sok fáradozásért, a tolmácsoknak, és a kassai katolikus közösségek illetékes vezetőink segítségükért. Számomra igazán tanulságos és gazdagító volt ez a négy nap Kassán.

Ad orientem diszkusszió:
A nyáron elég sok indulatot, vitát váltott ki az ún “ad orientem“ diszkusszió. A téma egyszerre egyszerű és összetett.  Nem szeretek terméketlen és haszontalan vitákba bocsátkozni. Helyette inkább a nyári  utazások során figyelem az egyházi építészetet, liturgikus tereket, megoldásokat, tanulmányozom a történelmet, a szakirodalmat,  a római  liturgikus hagyományunk  összetettségét és egykori regionális  vonásait s próbálom leszűrni belőlük a lényeget és a taapsztalatokat. Az idei nyáron Kassa, Kőszeg és az ősi Szent Márton-hegyi monostor tapasztalataival, megoldásaival volt alkalmam ismerkedni. Igyekszem függetlennek maradni a kortünetek,  divatok, divatos trendek dogmatizálástól, belsőleg függetlennek maradni a gondolkodásban, mégha a praktikus celebrációban nem is vagyok képes ezt a belső függetlenséget követni, egyszerűen bizonyos adottságok miatt, amelyeken nincs hatalmam és lehetőségem változtatni.

Szünetelő régi rítusú misék Galántán:
A nyári időszak alatt szünetelnek a régi rítusú szentmisék Galántán. Én ugyan nagyon szívesen tartanék, de most annyi megújított szertartású misét kell végeznem a rám bízott falvakban és helyettesítések során, hogy nem marad kapacitás és alkalom a régi rítus celebrálására. Marad tehát  egyelőre a zsolozsma.
Blogunk olvasóinak  Istentől megáldott további nyári napokat!    Attila plébános